Rak jajnika

Jajnik jest to wewnętrzny narząd płciowy kobiety, który wytwarza komórki jajowe. Innym ważnym zadaniem jajników jest wytwarzanie i wydzielanie żeńskich hormonów płciowych.

Rak jajnika jest złośliwą chorobą jajników, która należy do najbardziej agresywnych rodzajów nowotworów u kobiet. Około 8 000 kobiet cierpi na raka jajnika w Polsce każdego roku. Ten typ raka występuje głównie u kobiet w wieku powyżej 60 lat.

Rak jajnika jest częściowo spowodowany przyczynami genetycznymi: pacjenci z historią choroby w rodzinie (mniej więcej co dziesiąty przypadek). Podobnie jak rak piersi, mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 można również znaleźć w raku jajnika. W porównaniu z populacją ogólną, kobiety które nie mają dzieci lub te, które miały dzieci w późniejszym życiu, mają 2,5-krotnie zwiększone ryzyko zachorowania na raka jajnika.

maintrac® w raku jajnika

Podstawowa terapia obejmuje całkowite chirurgiczne usunięcie guza, a następnie chemioterapię w zależności od stadium choroby. W tym celu stosuje się związki platyny (np. Karboplatynę) i paklitaksel. Bez względu na stadium choroby (z przerzutami, bez przerzutów) maintrac® może monitorować skuteczność wybranej terapii i może pozwolić na optymalizację leczenia.

Aby jak najwcześniej odkryć nową aktywność nowotworu, korzystne może być monitorowanie liczby krążących komórek nowotworowych po zakończeniu leczenia przy użyciu maintrac®. Jeśli pacjent nie doświadczy nawrotu przez ponad 6 miesięcy po leczeniu, guz uważa się za wrażliwy na platynę. W przypadku nawrotu występującego na późniejszym etapie leczenie związkami platyny można kontynuować. Gdy nawrót wystąpi po okresie krótszym niż 6 miesięcy guz uważa się za odporny na platynę. Wytyczne zalecają wtedy terapię bez platyny. Oprócz chemioterapii dopuszcza się stosowanie przeciwciała Bewacizumab (Avastin)  w zaawansowanych stadiach choroby.

Za pomocą testu chemiowrażliwości maintrac®, pacjenci mogą z wyprzedzeniem dowiedzieć się o chemioterapii, która jest najbardziej skuteczną terapią przeciw ich nowotworowi, oraz oznaczyć lek który będzie najlepiej działał.

Charakterystyka raka jajnika

Substancje stosowane w leczeniu są skierowane głównie przeciwko charakterystycznym receptorom guzów. To jest powód, dla którego pacjenci skorzystają z celowanego leczenia tylko wtedy, gdy guz wykazuje te obecność tych receptorów. Dzięki maintrac® umożliwia oznaczenie tych receptorów na krążących komórkach nowotworowych.

     W przypadku niektórych rodzajów raka jajnika określenie receptorów estrogenowych (ER) lub receptorów progesteronowych (PR) może być przydatne do ukierunkowania leczenia, ponieważ działają one jako rodzaj prognostycznego markera nowotworowego. Oba receptory należą do grupy receptorów hormonów steroidowych, odpowiedzialnych za działanie żeńskich hormonów płciowych, estrogenu i progesteronu. Stanowią one wskazanie zachowania wzrostowego komórek nowotworowych w obecności estrogenu i progesteronu. Na przykład komórki dodatnie względem receptora estrogenu reagują na terapie antyhormonalne.

https://www.maintrac.de/En/Cancer-diseases/ovariancancer-ovariancarcinoma/