Sytuacja przerzutowa

Określa się, że choroba osiągnęła stan przerzutowy, gdy w ciele powstają guzy wtórne (przerzuty).

W celu zniszczenia lub zmniejszenia przerzutów, a także krążących komórek nowotworowych, często stosuje się systematyczne terapie na etapie przerzutów. W tym celu należy zastosować najskuteczniejszy lek dla danego pacjenta.

Pobierając próbkę krwi od pacjenta, maintrac® może przetestować lek z największym prawdopodobieństwem skuteczności jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Ponadto maintrac® może być pomocny na etapie przerzutów do monitorowania postępu leczenia.

Postęp liczebności komórek maintrac® w przypadku przerzutów należy oceniać indywidualnie ze względu na wiele różnych możliwości interpretacji. Dlatego ważne jest, aby każdy pacjent był rozpatrywany indywidualnie, a krytyczne zmiany były badane za pomocą dalszych testów diagnostycznych.

Odpowiedź krążących komórek nowotworowych podczas przerzutów

Pierwsza zmierzona wartość liczby komórek maintrac® jest zawsze stosowana jako wartość bazowa, która ma niewielkie znaczenie, gdy rozważana jest sama. Można interpretować tylko postęp liczby komórek, który można zobaczyć po wykonaniu dalszych pomiarów.

Zmniejszenie liczby komórek

Terapia powinna być skuteczna, gdy liczba komórek zmniejsza się, a przerzuty kurczą się w tym samym czasie.

W zależności od okoliczności krążące komórki nowotworowe mogą reagować na substancję (zmniejszenie liczby komórek), ale przerzuty nie zmniejszają się, a nawet nie rosną (ponieważ substancja nie osiąga wystarczającego stężenia w guzach).

Jeśli liczba komórek nagle spadnie krótko po zabiegu lub w ogóle bez leczenia, może to wskazywać, że krążące komórki gromadzą się gdzieś w ciele (samosiew). W takich przypadkach absolutnie konieczne jest dokładniejsze zbadanie przez lekarza prowadzącego. W przypadkach tworzenia przerzutów można zaobserwować drastyczny wzrost liczby komórek po wcześniejszym niskim poziomie.

Stała liczba komórek

Ilekroć podaje się terapię metronomiczną, tj. Leki chemioterapeutyczne podawane są przez długi czas w bardzo małych, ale codziennych dawkach, liczba komórek może się ustabilizować.

Zwiększenie liczby komórek

Wzrost liczby komórek może wskazywać na wzrost guza lub rozprzestrzenianie się przerzutów. Jest bardzo prawdopodobne, że terapia nie była skuteczna i dlatego należy ją zmodyfikować po przetestowaniu leków.

Jednak nawet jeśli guz zostanie zniszczony przez podawane leki, komórki mogą zostać uwolnione do krwioobiegu. Jeśli zmniejszenie wielkości przerzutów można zidentyfikować w tym samym czasie, co wzrost liczby krążących komórek nowotworowych we krwi, leczenie należy kontynuować do momentu ponownego zmniejszenia liczby komórek, aby zapobiec tworzeniu się nowe przerzuty

Przypadek szczególny: brak dowodów na komórki nabłonkowe

W rzadkich przypadkach we krwi pacjentów w przerzutowym stadium choroby nie można znaleźć krążących komórek nowotworowych. Komórki nowotworowe mogą ulec strukturalnej modyfikacji z powodu wielu cykli podziału komórek, które mogą powodować utratę antygenów powierzchniowych. To tak zwane odróżnicowanie może być przyczyną niewykrywalności krążących komórek nowotworowych przez przeciwciała specyficzne dla nabłonka.

W tych szczególnych przypadkach należy rozważyć wykonanie badania Stemtrac, gdyż nasze doświadczenia wskazują iż w takich przypadkach mogą być obecne macierzyste komórki nowotworowe. Więcej informacji na temat tych badań

Stemtrac