Charakterystyka receptorowa guza

Decyzję o terapii należy w miarę możliwości dostosować do konkretnego pacjenta i jego raka.

Niektóre substancje (ukierunkowane terapie przeciwnowotworowe) okazują się jednak przydatne tylko wtedy, gdy guz wykazuje określone właściwości. Na przykład pacjenci z rakiem piersi mogą otrzymać leczenie specjalnymi przeciwciałami, jeśli mają komórki HER2 / neu dodatnie. Jako takie, badanie tkanki guza lub guza pierwotnego jest już uważane za rutynowe w nowoczesnym planowaniu terapii.

Maintrac® może określić charakterystyczne cechy związane z terapią poprzez testy przeprowadzone bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych we krwi. W ten sposób maintrac® może pomóc w znalezieniu odpowiedniego rodzaju terapii, nawet w sytuacjach, gdy pierwotny guz został już chirurgicznie usunięty lub guz jest niedostępny. Komórki nowotworowe mają szybki podział komórek. Podczas tych cykli podziału komórek często zmieniają swoje właściwości. Zmiany te mogą wpływać na właściwości powierzchni, a także ekspresję genów lub DNA komórek w komórkach nowotworowych. Zmiany te mogą wpływać na odpowiedź komórek nowotworowych na zastosowane podejście terapeutyczne, co często oznacza, że ​​regularne testowanie tych właściwości maintrac® może mieć pozytywny wpływ na wskaźnik powodzenia leczenia.

W przypadkach „raka z nieznanym guzem pierwotnym” zwykle stosuje się różne testy (np. Biopsje) do testowania przerzutów w celu ustalenia pochodzenia guza pierwotnego. Niemniej jednak przerzuty często mogą być trudne do osiągnięcia. Jednak często uwalniają komórki do krwi, podobnie jak związany z nimi guz pierwotny. „Płynna biopsja”, która bada te komórki w ramach analizy maintrac®, przyczynia się do identyfikacji guza pierwotnego poprzez określenie pewnych właściwości krążących komórek nowotworowych.

Przykłady znaczenia właściwości komórek nowotworowych związanych z terapią.

W przypadku następujących rodzajów terapii celowanej właściwości CETC / CTC odgrywają ważną rolę:

  1. Blokowanie receptorów hormonalnych, takich jak receptory estrogenowe lub androgenowe.
  2. Terapie przeciwciałami skierowanymi przeciwko cząsteczkom na powierzchni komórki, np. HER2 / neu.
  3. Terapie z udziałem tak zwanych „małych” cząsteczek, które blokują przekazywanie sygnału przez receptory.
  4. Określenie odsetka komórek rosnących lub „uśpionych”, ponieważ może to również mieć wpływ na terapię (szybko rosnące komórki są leczone innymi lekami niż komórki „uśpione” lub bardzo wolno rosnące).
  5. Określenie pochodzenia raków niewiadomego pochodzenia (ACUP) poprzez określenie cech krążących komórek nowotworowych.

Ki67 jest białkiem jądrowym związanym z proliferacją komórek. Białko Ki67 jest obecne podczas wszystkich aktywnych faz cyklu wzrostu, ale nie występuje w komórkach spoczynkowych (spoczynkowych). Ki67 identyfikuje się metodą IHC. Obecność białka Ki67 na krążących komórkach nowotworowych wskazuje procent krążących komórek nowotworowych w aktywnej fazie wzrostu cyklu komórkowego. Wyższe ilości wiążą się ze zwiększonym ryzykiem progresji lub nawrotu.
Krążące razem komórki nowotworowe i ki67 stanowią bardzo przydatne narzędzie do monitorowania skuteczności leczenia i ryzyka progresji choroby

Mavroudis D., Agelaki S. Jounal z Clinical Oncology, 34,15.2017 – Związek ekspresji Ki-67 w CTC z nawrotem choroby…


Wysoka ekspresja Ki67 – zwiększone ryzyko progresji

Dwa poniższe przykłady pochodzą od pacjentów po wstępnej operacji guza pierwotnego plus leczenie uzupełniające. Zidentyfikowana liczba krążących komórek nowotworowych jest niska, ale ekspresja Ki67 jest wysoka, co wskazuje na zwiększone ryzyko progresji.

Wniosek:

Należy ściśle monitorować liczbę krążących komórek nowotworowych i ocenę kliniczną.

Maintrac to innowacyjna platforma analityczna w diagnostyce raka i monitorowaniu terapii. Maintrac identyfikuje i ocenia ilościowo krążące komórki nowotworowe w próbce krwi pacjentów z rakiem i analizuje skuteczność wybranych leków. W badaniach klinicznych z udziałem ponad 900 pacjentów maintrac wykazał, że monitorowanie krążących komórek nowotworowych w sytuacji adiuwanta, podczas leczenia podtrzymującego i leczenia przeciwciałem w raku piersi ma znaczące korzyści. Możliwe nawroty można rozpoznać na wczesnym etapie